Правилник

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА

на

ОБЩЕСТВЕН ДАРИТЕЛСКИ ФОНД „УЧАСТВАМ-ДАРЯВАМ-ПРОМЕНЯМ“ – ОРЯХОВО”,

гр. Оряхово

Настоящият Правилник урежда целта, устройството и дейността на дарителски фонд „Участвам-Дарявам-Променям“ – Оряхово”

Глава I

ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ДЕЙНОСТТА, ЦЕЛИТЕ И ФИНАНСИРАНЕТО НА ФОНДА.

Член 1. Дейността на Фонда се основава на следните принципи:

(1) Принцип на спазване на законодателството на Република България и решенията на Обществения съвет към Фонда;

(2) Принцип на отчетност и прозрачност;

(3) Принцип на публичност;

(4) Принцип на избягване на конфликт на интереси;

(5) Принцип на спазване волята на дарителите на Фонда.

Член 2. Цели на Фонда:

(1) Да набира финансови средства от дарения и завещания от физически и юридически лица, с които да финансира инициативи, които ще се реализират на територията на община Оряхово, и проекти, които са разработени от местни организации, отговарящи на посочените в чл. 3 области и критерии за финансиране.

(2) Да финансира проекти, които включват дейности и инициативи, насочени към решаването на значими за местните общности от населените места на територията на община Оряхово проблеми от социален, културен или екологичен характер, или да създават нови условия за подобряване на живота и благополучието на жителите от конкретното населено място или на цялата община.

(3) Да финансира проектни предложения, чиито цели, дейности и послания уважават и зачитат човешките права и човешкото достойнство и не представляват обида на малцинствена, религиозна, етническа или друга основа. Проекти, съдържащи дискриминационни дейности или послания по какъвто и да е признак, няма да бъдат разглеждани от Фонда.

Член 3. Области и критерии за финансиране на проекти от Фонда:

(1) Основните приоритетни области, в които ще бъдат финансирани проектните предложения от Фонда са:

 1. Образование;

 2. Социални дейности;

 3. Околна среда;

 4. Култура;

 5. Спорт;

 6. Младежки дейности;

 7. Ранно детско развитие;

 8. Активно гражданство.

(2) По преценка на Обществения съвет, Фондът може да финансира и проекти в други области, извън посочените в чл.2, ал.1, които са определени като важни и приоритетни от и за представителите на местните общности от населените места на територията на община Оряхово.

(3) За финансиране от Фонда могат да кандидатстват:

 1. НПО (сдружения или фондации, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ);

 2. Неформални граждански групи;

 3. Училища или детски градини;

 4. Настоятелства на училища или детски градини;

 5. Клубове;

 6. Читалища;

 7. Културни институции.

(4) За финансиране от Фонда не могат да кандидатстват:

 1. Търговски дружества и фирми;

 2. Индивидуални лица;

 3. Еднолични търговци;

 4. Структури на местната власт, включително общини, кметства, държавни институции и организации или техни клонове или представителства, политически партии.

Глава II

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА НА ФОНДА

Член 3. Органи за управление на Фонда са:

(1) Обществен съвет на Фонда;

(2) Председател на Обществения съвет.

Член 4. Обществен съвет:

(1) Общественият съвет е върховен орган на Фонда; (2) Първият Обществен съвет се избира от и измежду учредителите на Фонда; (3) Избира Председател на Обществения съвет;

(4) Общественият съвет се състои от нечетен брой лица и е с мандат от три години. Участието в Обществения съвет е доброволно и не се заплаща.

(5) В състава на Обществения съвет задължително участва Председателят на Сдружение „Първи юни“ или посочен от него представител от членовете на Сдружението.

(6) Членовете на Обществения съвет на Фонда се избират и освобождават с решение на Обществения съвет.

(7) Всеки един от членовете на Обществения съвет може да напусне колективния орган с едностранно волеизявление, отправено писмено до Обществения съвет .

(8) Член на Обществения съвет може да бъде освободен по решение на събранието на Обществения съвет в следните случаи:

  1. системно нарушава разпоредбите на Правилника,

  2. с действия или бездействия накърнява интересите и доброто име на Фонда.

(9) За членове на Обществения съвет могат да бъдат избирани лица, които към момента на кандидатурата им, имат настоящо регистрирано местожителство в община Оряхово или осъществяват дейности, свързани с община Оряхово.

(10) Общественият съвет избира необходимия брой нови членове измежду предварително събрани номинации, по ред определен от Обществения съвет.

(11) При намаляване броя на членовете на Обществения съвет, се свиква събрание на Обществения съвет, на което се взема решение за попълване на състава му.

(12) Общественият съвет се свиква от Председателя или по искане на член на Обществения съвет, най-малко веднъж месечно чрез писмена покана до всички членове, включваща датата, мястото, часа и дневния ред на заседанието и изпратена най-малко 7 дни преди датата на провеждане.

(13) Решенията на Обществения съвет се вземат чрез явно гласуване с обикновено мнозинство.

Член 5. Основни функции на Обществения съвет:

(1) Следи за стриктното спазване на правилата и критериите за участие на конкурсите за подаване на проектни предложения към Фонда през съответната календарна година, като при необходимост обосновано ги актуализира;

(2) Взема крайните решения за броя на одобрените проекти и размера на тяхното финансиране от Фонда през съответната календарна година;

(3) Предлага и назначава на свои заседания Комисия за оценка и финансиране на проекти. Участието в Комисията за оценка и финансиране на проекти е доброволно и не се заплаща;

(4) Следи за ефективното и целесъобразно изразходване и стриктно отчитане на средствата по финансираните от Фонда проекти;

(5) Извършва наблюдение и оценка на всички финансирани проекти;

(6) Периодично популяризира и информира дарителите за постигнатите резултати по всеки конкретен проект;

(7) Участва при организирането на събития, свързани с набиране на средства за целите на Фонда;

(8) Осъществява връзки с представители на заинтересованите от дейността на Фонда страни.

Член 6. Председател на Обществения съвет:

(1) Председателят на Обществения съвет се избира от състава на Обществения съвет и е с мандат от три години.

(2) Първият Председател на Обществения съвет се определя от учредителите на Фонда.

(2) Основните функции на Председателя на Обществения съвет са:

 1. Организира, ръководи и контролира дейността на Фонда в съответствие с решенията на Обществения съвет и съобразно този Правилник;

 2. Свиква заседанията на Обществения съвет;

 3. Следи за целесъобразното организиране и управление на програмната и финансова дейност на Фонда;

 4. При нужда организира, осъществява или участва и в други дейности, свързани с целите на Фонда.

Глава III

БЮДЖЕТ НА ФОНДА

Член 7. Формиране на бюджета на Фонда

(1) Бюджетът на Фонда се формира от финансови средства от дарения и завещания и от дарения в натура, земя, продукция, стоки и др., направени в полза на Фонда от български и чуждестранни дарители – физически и юридически лица.

(2) Даренията се изразходват единствено и само за целите на Фонда, посочени в този Правилник, и според волята на дарителите, ако има изрично посочена такава.

(3) Общественият съвет има правото да отказва дарения, ако прецени, че даренията не могат да се използват за целите на Фонда, или по някакъв начин са в противоречие с целите и принципите на Фонда.

(3) Финансовите средства на Фонда се управляват от Обществения съвет и Сдружение „Първи юни“ в съответствие с решенията на Обществения съвет.

(4) Средствата за Фонда постъпват единствено в банкова сметка на Сдружение „Първи юни“, отворена само за целите на Фонда.

(5) За всяко прието от Фонда дарение Сдружение „Първи юни“ издава свидетелство за дарение и предоставя на дарителя всички необходими документи, удостоверяващи направеното дарение, съобразно българското законодателство.

(6) Банковата сметка на Фонда е със специален статут и всички разпореждания по нея се осъществяват със спесимен, включващ подписите на две лица – Председателя на Обществения съвет и Председателя на Сдружение „Първи юни“. При липса на подпис на едно от лицата не могат да бъдат правени банкови операции със сметката на Фонда.

(7) Фондът се учредява с първоначален капитал от 9 (девет) хиляди лв., осигурени от Фондация „Америка за България“ и предоставени на Сдружение „Първи юни“ по проект „Участвам – дарявам – променям!”, договор CIV.0092.20140422 от юни 2014 г.

Глава V

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Член 9. Избягване на конфликт на интереси

(1) За решения в пряк или косвен интерес се смятат тези, които са в полза на:

1) Организация, в чието управление или контрол участва член на Обществения съвет;

2) Организация, в чието управление или контрол пряко или косвено участва съпруг или роднина по права линия на член на Обществения съвет;

(2) За решения в пряк или косвен интерес се считат и тези, при които:

1) Участието на член на Обществения съвет при обсъждане и/или вземане на решение за отпускане на финансиране от Фонда застрашава или нарушава принципа на равнопоставеност на кандидатстващите организации;

2) Член на Обществения съвет е дарен, финансиран или подпомогнат по друг начин от дадената организация.

(3) При наличие на интерес по чл. 9, ал. 1 и 2, съответният член на Обществения съвет не участва във вземането на решение;

(4) Решение, взето с гласа на член на Обществения съвет, спрямо който е налице доказан интерес по чл. 9, ал. 1 и 2, следва да бъде обявено от съответния орган за нищожно, независимо от това дали отпадането на този член не води до липса на кворум или на мнозинство за вземане на решение.

(5) Председателят на Фонда, както и всеки член на Обществения съвет, следва да избягват всяка проява на конфликт на интереси в своята дейност.

(6) Председателят на Фонда, както и всеки член на Обществения съвет не могат пряко или косвено да извършват дейности, които:

 1. са в противоречие с целите на Фонда;

 2. биха довели до конфликт на интереси;

 3. или по друг начин нарушават или биха нарушили доброто име на Фонда.

Глава V

ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ФОНДА

Чл.8. Съществуване и прекратяване на Фонда

(1) Фондът се учредява безсрочно.

(2) Прекратяването на Фонда става по решение на Обществения съвет или на друго от предвидените в закона основания.

(3) В случай на прекратяване на Фонда, неговото имущество се разпределя с решение на Обществения съвет в полза на други подобни организации или според действащото българско законодателство.

Този Правилник се прие на заседание от Учредителите на Фонда, проведено на 10.03.2016 г. в гр. Оряхово, и се подписа от членовете на Обществения съвет, както следва:

1…………………………………………………………………

2…………………………………………………………………

3…………………………………………………………………

4…………………………………………………………………

5…………………………………………………………………

6…………………………………………………………………

7………………………………………………………………

Публикувано в За фонда. Постоянна връзка.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *